Home | Russian
News
 


Our projects

Новости
«EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018»
12.09.2018

միջազգային արդյունաբերականրդ ցուցահանդեսը և Երևանի բիզնեսկանցկացվթոկտեմբերիըԵրևանցուցահանդեսային համալիրումԱՀակոբյան

ՑուցահանդեսինպատակՌուսաստանիԴաշնությանևՀայաստանիՀանրապետությանմիջևտնտեսականգիտատեխնիկականմշակութայինևքաղաքականհամագործակցությանզարգացումերկրներիմիջևկապերիհաստատումամրապնդումըհամատեղբիզնեսիզարգացումըառևտրտնտեսականևներդրումայինհարաբերություններ

ուսևհայմասնակիցներիանգամԵրևանումցուցահանդեսըհասելէիրնպատակինևծառայելերկուերկրներիկապերիամրապնդմանը 

ԱյսպիսիբարձրմակարդակիփոխհարաբերություններիվկայությունէմիջոցառմանբացմանարարողությանըՀայաստանիՀանրապետությանբարձրագույնպաշտոնյաներիամենամյամասնակցություն

Ցուցահանդեսի թեմատիկ բաժինները`

·       Էներգետիկա

·      

·       Մետա

·      

·       Տրանսպորտ և լոգիստիկա

·       և հանքարդյունաբերություն

·       Շինարարություն

·       Քիմիական արդյունաբերություն

·       և հեռահաղորդակցություն

·       Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

·       Նորարարություն և ներդրում

·       Բանկեր և ապահովագրական ընկերություններ

·       Գյուղատնտեսություն և

·       և դեղագործություն

·       րթություն

 

Տեղեկատվական աջակցություն`ավելի քան 200 առաջատար -:

 

Խնդրումենքկազմկոմիտեինդիմելհետևյալհեռախոսահամարներով՝infozarubezhexporu 

Все новости